Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 21 2019

nadis
3647 62ab
Reposted fromkarahippie karahippie

July 14 2019

nadis
nadis
6712 f37c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
nadis
6711 f5a0
nadis
nadis
nadis
9463 aed7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
nadis

July 06 2019

nadis
9931 b3dc

June 12 2019

Po czym poznać, że to ta jedyna?
Kiedy wolisz ją widzieć uśmiechniętą niż nagą.
— (via justhimblr)
nadis
nadis
Mówić można z każdym – rozmawiać bardzo mało z kim.
— Feliks Chwalibóg
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada viatoganja toganja
nadis
nadis
8296 276a 500
Reposted fromlaters laters viatoganja toganja
nadis
8348 b343
Reposted fromkarahippie karahippie

May 22 2019

nadis
3621 6a67
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaaanisiowe aanisiowe
Gdy rozmyślasz o życiu musisz pamiętać o dwóch rzeczach: żadna ilość poczucia winy nie naprawi błędów przeszłości i żadna ilość nerwów nie jest w stanie zmienić przyszłości.
Reposted fromdivi divi viatoganja toganja
nadis
6065 2436
Reposted fromlaters laters viatoganja toganja
nadis
4860 51af 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viatoganja toganja

May 19 2019

nadis
7106 7ff2
Reposted fromchrystus chrystus viadezynwoltura dezynwoltura
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl