Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 27 2017

nadis

September 26 2017

nadis
Reposted frombluuu bluuu

September 24 2017

nadis
9934 ae46
Reposted fromkarahippie karahippie
nadis
nadis
Nie, nie bój się samotności. Nie przerażaj się cichym telefonem ani brakiem kogoś na wyciągnięcie ręki. Jedyne czego powinieneś się bać to życia bez polotu. Dni bez tęsknoty. Wieczorów bez namiętności. Związku bez kochania.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaolakocie olakocie
nadis
nadis
Reposted frombluuu bluuu
nadis
3226 cfa5
nadis
3237 6dda 500
nadis
nadis
nadis
Reposted frombluuu bluuu
nadis

August 25 2017

nadis
nadis
2181 e46a 500
Reposted fromzniszcze zniszcze viayourheartbeat yourheartbeat
nadis
Reposted frombluuu bluuu
nadis
Reposted frombluuu bluuu

August 15 2017

nadis
Reposted frombluuu bluuu
nadis
Reposted frombluuu bluuu
nadis
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl