Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 12 2019

Po czym poznać, że to ta jedyna?
Kiedy wolisz ją widzieć uśmiechniętą niż nagą.
— (via justhimblr)
nadis
nadis
Mówić można z każdym – rozmawiać bardzo mało z kim.
— Feliks Chwalibóg
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada viatoganja toganja
nadis
nadis
8296 276a 500
Reposted fromlaters laters viatoganja toganja
nadis
8348 b343
Reposted fromkarahippie karahippie

May 22 2019

nadis
3621 6a67
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaaanisiowe aanisiowe
Gdy rozmyślasz o życiu musisz pamiętać o dwóch rzeczach: żadna ilość poczucia winy nie naprawi błędów przeszłości i żadna ilość nerwów nie jest w stanie zmienić przyszłości.
Reposted fromdivi divi viatoganja toganja
nadis
6065 2436
Reposted fromlaters laters viatoganja toganja
nadis
4860 51af 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viatoganja toganja

May 19 2019

nadis
7106 7ff2
Reposted fromchrystus chrystus viadezynwoltura dezynwoltura
nadis
4847 ef77
Reposted fromkarahippie karahippie
nadis
8834 cd6d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
nadis
3239 c76e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
nadis
3364 2ccd
Reposted fromrainles rainles viatoganja toganja

May 12 2019

5595 28e7 500
Reposted fromsexinthe sexinthe viatoganja toganja
nadis
1817 c270
Reposted fromkarahippie karahippie
nadis
nadis
Reposted frombluuu bluuu
nadis
4251 c6c2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl