Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 30 2016

nadis
grafika architecture, travel, and ✈
Reposted fromweightless weightless viaSkydelan Skydelan
nadis
grafika love, couple, and relationship
Reposted fromweightless weightless viaSkydelan Skydelan
nadis
nadis
Reposted frombluuu bluuu viaSkydelan Skydelan
nadis
Reposted fromcouples couples viaSkydelan Skydelan
nadis
7962 61eb 500
Reposted frompiehus piehus viaSkydelan Skydelan
nadis
4825 058a
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaSkydelan Skydelan
nadis
0127 7f32
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaSkydelan Skydelan
nadis
4623 d45f
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaSkydelan Skydelan
nadis
7353 58a2
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaSkydelan Skydelan
nadis
0160 f346
Reposted frommef2106 mef2106 viaSkydelan Skydelan
nadis
Reposted fromibalpangi ibalpangi viaSkydelan Skydelan
nadis
9953 df90 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viamariola mariola
nadis
2689 5eaa 500
Reposted fromrol rol
nadis
3031 11c4
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
nadis
6900 82f5
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
nadis
Dbaj o przyjaciół. Jeśli masz 20 kilka lat, rozejrzyj się dookoła siebie i zobaczysz tam osoby, które mogą ci towarzyszyć przez resztę życia. Przyjaźń wymaga dużej ilości taniego alkoholu, długich rozmów do świtu, długich wyjazdów zapchanym pociągiem, a czasem i trzymania za włosy, gdy ktoś rzyga do kibla. 
— Pokolenie Ikea
Reposted frompanikea panikea viaSkydelan Skydelan
nadis
Jedynym marzeniem, które posiadam, jest właśnie to, aby znaleźć się jak najszybciej z Tobą.
— List Marka Hłasko do Agnieszki Osieckiej

April 30 2016

nadis
8558 35b9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

April 29 2016

nadis
Reposted fromcouples couples viadusz dusz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl