Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 21 2014

nadis
4334 3f6d
Reposted fromxhiatusx xhiatusx vianinaisdead ninaisdead
nadis
8221 2e11
Reposted fromkrucabomba krucabomba viatoblerone toblerone
nadis
3738 e1cc
Reposted fromjustMeee justMeee viatoblerone toblerone
nadis
7528 f0da 500
Reposted frompollywood pollywood viasaphiralove saphiralove
nadis
nadis
nadis
1602 93b5
Reposted fromhomczi homczi viahighheels highheels
nadis
1860 9a56 500
Reposted fromtwice twice viamariola mariola

October 20 2014

7262 0209 500
Reposted fromkuroi-ame kuroi-ame viamisspandora misspandora
nadis
7600 c146
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
nadis
wantwantwant

October 19 2014

nadis
nadis

October 18 2014

nadis
9094 942e 500
Reposted fromgosiao gosiao viacalifornia-love california-love

October 17 2014

nadis
Interesuje mnie przyszłość: tam właśnie zamierzam
spędzić najbliższe lata.
— Woody Allen
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
nadis
5526 a9bb
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
nadis
Prośba o wyspy szczęśliwe
A ty mnie na wyspy szczęśliwe zawieź,
wiatrem łagodnym włosy jak kwiaty rozwiej, zacałuj,
ty mnie ukołysz i uśpij, snem muzykalnym zasyp, otumań,
we śnie na wyspach szczęśliwych nie przebudź ze snu.

Pokaż mi wody ogromne i wody ciche,
rozmowy gwiazd na gałęziach pozwól mi słyszeć zielonych,
dużo motyli mi pokaż, serca motyli przybliż i przytul,
myśli spokojne ponad wodami pochyl miłością.
— Konstanty Ildefons Gałczyński
Reposted fromahuramazda ahuramazda viamisspandora misspandora
nadis
7393 44b5
Reposted fromretaliate retaliate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.