Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2015

nadis
2357 07c4
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
nadis
2739 a833
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

September 19 2015

nadis
Chcesz pięknego życia? To zacznij od nowa, i od nowa, i od nowa aż dostaniesz to o co chodzi. Rób to, czego najczęściej się boisz, a ludzie boją się dwóch rzeczy: zaczynania nowego i kończenia starego. Lawirują pomiędzy nimi, bo może samo wyjdzie. Zwykle nie wychodzi.
— Volantification
Reposted fromnewnightmare newnightmare viaolakocie olakocie
nadis
0073 09ef 500
różewicz. 
Reposted fromrol rol viamisspandora misspandora
nadis
Tumblr
Reposted fromweightless weightless

August 28 2015

nadis
4098 6073
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
nadis
0124 6f87
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
nadis

August 21 2015

July 05 2015

June 13 2015

nadis
1534 5e2d 500
Reposted fromtheatreofdream theatreofdream viaarchitect architect
nadis
1668 0b39
Reposted fromtooskaa tooskaa viamiischa miischa
nadis
nadis
2585 0bd0
3080 7c4b
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viamiischa miischa
nadis
nadis

June 07 2015

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl