Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 10 2019

nadis
nadis
Reposted frombluuu bluuu

March 09 2019

nadis
8220 34cc 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaverronique verronique
nadis
1688 796f
Reposted fromkarahippie karahippie
nadis
1767 2e9c 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaarchitect architect

March 08 2019

nadis
8036 2e8c
Reposted frompeluda peluda viaMargheRita86 MargheRita86
8565 5ab9
nadis
8231 d5b1 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaverronique verronique

March 06 2019

nadis
nadis
6733 3a0b 500
Reposted fromJamesEvans JamesEvans viaaanisiowe aanisiowe
nadis

Mąż, przyjaciel i kochanek - zawsze powinien być jedną osobą.

Reposted fromaggape aggape viailoveyou iloveyou
nadis
7311 a169
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
nadis
7985 06d4
Reposted fromkarahippie karahippie
nadis
3223 3f38 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaverronique verronique
nadis
8238 5276 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaarchitect architect
nadis
Dla mnie wyznacznikiem pewnego pułapu, jakości czy klasy sztuki jest moment, w którym czytając, oglądając czy słuchając czegoś, mam dojmujące i jaskrawe uczucie, że ktoś sformułował coś, co przeżyłem albo o czym pomyślałem. Sformułował dokładnie tak samo, tylko przy pomocy lepszego zdania, piękniejszego układu plastycznego albo lepszej kompozycji dźwięków, niż ja sobie kiedykolwiek mogłem wyobrazić. Bywa, że na chwileczkę dał mi poczucie piękna czy szczęścia. Jeżeli to znajduję w literaturze, to jest to dla mnie wielka literatura, jeżeli w kinie, to jest to dla mnie wielkie kino. Kiedy czytasz wielką literaturę, to na którejś stronie znajdujesz zdanie, które – wydaje Ci się – kiedyś sama powiedziałaś albo usłyszałaś. To jest opis albo obraz, który Ciebie głęboko dotyczy, głęboko dotyka i jest Twoim obrazem. Na tym polega wielka literatura. Co chwila odnajdujesz siebie albo kogoś zupełnie innego wprawdzie, ale myślącego tak jak Ty, widzącego to, co Ty kiedyś zobaczyłaś. Na tym polega wielka literatura, na tym samym wielkie kino. 
Na chwileczkę znajdujesz tam siebie.
— Krzysztof Kieślowski
Reposted frommerkaba merkaba viaverronique verronique
nadis
8779 40ea 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaarchitect architect
nadis
9233 05b5 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaarchitect architect
nadis
9958 6071
Reposted fromkarahippie karahippie

February 23 2019

nadis
3656 8473
Reposted fromdelain delain viaaanisiowe aanisiowe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl