Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 02 2016

nadis
nadis
0094 0a4f
Reposted frommartynkowa martynkowa viamisspandora misspandora
nadis
9293 159a
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaretaliate retaliate

December 01 2016

nadis
nadis
nadis
8926 d207 500
Reposted fromrol rol

November 30 2016

nadis
W dojrzałym związku pojawia się spokój, pewność i duma z partnera. Z tego, co on robi, jaki jest, co mówi. Pojawia się wtedy we mnie pewien niezwykły rodzaj wibracji: to jest mój człowiek. Ten, o którym można marzyć, jest mój. Pierwsza namiętność przemienia się w coś, co nazwałabym ciepłem, przywiązaniem i uspokojeniem, poczuciem bezpieczeństwa i przyjemnością. On jest tylko dla mnie, ja tylko dla niego.
— Magdalena Cielecka
nadis
Reposted frombluuu bluuu viaxluminescencex xluminescencex
nadis
7601 4926
Reposted fromposzum poszum viarol rol
nadis
nadis
6276 8f94
Reposted fromrol rol
nadis
3535 f584
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaSkydelan Skydelan
nadis
7661 9d4f
nadis

November 29 2016

nadis
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaSkydelan Skydelan
nadis
0110 c2a9
Reposted fromgorzkazupa gorzkazupa viaSkydelan Skydelan
nadis
nadis
1157 4612
Reposted fromxalchemic xalchemic viaSkydelan Skydelan
nadis
nadis
9020 f785
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl