Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 23 2014

nadis
2212 8fbf
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
2739 c5ef
Reposted fromget-fit get-fit
nadis
Reposted fromweightless weightless viaget-fit get-fit
nadis
9110 2d42
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
nadis
1051 71e0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

December 22 2014

nadis
4292 7f20 500
Reposted frommiischa miischa
nadis
nadis
nadis
6243 925c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacurly-hair curly-hair
0105 0714 500
Reposted fromget-fit get-fit
nadis
9815 af16
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
nadis
9841 4b49 500
Reposted frommiischa miischa

December 21 2014

December 18 2014

nadis
nadis
I nachodzi mnie ta chwila, że brakuje mi w łóżku mężczyzny. Żeby móc się do niego przytulić, żeby osłonił mnie przez tym dorosłym życiem, żeby się porozkoszować ciepłem drugiej osoby. Żeby się z nim kochać i wiedzieć, że stoi za tym fascynacja jakaś, jakieś uczucie.
— Piotr C.
Reposted fromfuckyoutoo fuckyoutoo viamexii mexii
nadis
8726 9e49 500
Reposted frommiischa miischa
nadis
8347 97f4 500
Reposted fromsail sail
nadis
8437 2a38 500
Reposted fromsail sail
nadis
9080 33a3 500
Reposted fromsail sail
6983 4b3a 500

nakeud:

indie bloggg

Reposted fromget-fit get-fit
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.