Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 15 2015

nadis
7004 ebb7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
nadis
9597 342c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
nadis

March 14 2015

nadis
3323 e48f 500
nadis
3031 ec40 500
nadis
2886 58d4 500
nadis
8851 4b16
Reposted byGirlFromTheBoxsputniksweetheart
nadis
7996 3d58 500
nadis
7872 3c43
nadis
5483 9da0
nadis
0525 fa24
Reposted fromverronique verronique
nadis
Paris Sunset from the Louvre window
Roses are red, I’m going to bed.
— (via aangelataylor)
nadis
2876 a75d
Reposted fromskatrix skatrix viamisspandora misspandora
nadis
Lubię pływać pod prąd, a nawet przegrywać z prądem, to przynajmniej wyrabia mięśnie. Wymyśliłem sobie taką praktyczną, prywatną, moralną dyrektywę, jeżeli masz do wyboru dwie drogi, wybieraj zawsze drogę trudniejszą dla ciebie.
— Zbigniew Herbert
Reposted fromzulka zulka viamisspandora misspandora
nadis
0408 9c9e 500

March 13 2015

nadis
nadis
0106 18a1
Reposted frommiischa miischa
nadis
0146 ec01
Reposted fromonlywhite onlywhite viamiischa miischa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.